Neem auditering nu zelf ter hand 

Het gebeurt nog regelmatig dat bestuurders niet exact weten hoe de inspectie de kwaliteit van de school beoordeelt als ze langs komen. Ook is soms het interne toezicht niet consequent geregeld en staat de bestuurder gelijktijdig met de inspecteur en de directeur voor onaangename verrassingen. Dit hoeft niet en dit moet ook niet gebeuren. Het vraagt oplettendheid en vooral: een goed functionerend intern toezichtsysteem.

Intern toezicht
Wij helpen schoolbesturen bij het opzetten en het borgen van het eigen intern toezichtsysteem. Helemaal op maat. Wij doen dit zowel voor het basis- en speciaal onderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Schoolaudit
Wilt u helemaal zeker van uw zaak zijn, dan kunnen wij een schoolaudit komen afnemen vóór het officiële inspectiebezoek. Het schoolbezoek verloopt exact gelijk aan het bezoek van de ‘echte inspecteur’, echter met een groot verschil: direct na afloop krijgt het team tijdens het nagesprek wél rechtsreeks te horen hoe het onderwijs ervoor staat. 

Audittraining
Stel dat schoolleiders zelf een audit zouden kunnen doen. En stel dat het auditverslag qua opzet en kwaliteit niet te onderscheiden is van het echte inspectierapport. U kunt het nu bij ons leren!

Resultaat
Een auditrapport van Cadenza voor uw school betekent dat u exact weet hoe de inspectie u zou beoordelen als zij langs komen. Dat geeft rust. Ook weet u op welke punten er mogelijk nog werk te doen is. In ons auditrapport vindt u praktische tips en suggesties. 

U kunt als bevoegd gezag uw interne toezicht uitstekend baseren op onze auditsystematiek. Wij plaatsen de gegevens van al uw scholen in het overzichtelijk dashboard Cadenza Digit. In het periodieke bestuursgesprek met de inspectie heeft u dan alle gegevens paraat. 

Wanneer de directeuren worden opgeleid om zelf te leren auditen, dan slaat u zelfs twee vliegen in een klap. De schoolleider is geprofessionaliseerd en het interne toezicht stevig geborgd. 

Puntsgewijs
U kunt dus het volgende verwachten:

  • De schoolleiding ontvangt een audit-rapport in dezelfde opzet als het inspectierapport
  • Het rapport geeft een voorspelling over het soort arrangement dat u kunt verwachten
  • Het auditrapport wordt met schoolleiding en team besproken
  • Voor verbeterpunten worden concrete tips en suggesties meegegeven 
  • Intern toezicht: u krijgt een periodiek overzicht met alle gegevens voor uw scholen
  • Training: een theoretisch en praktisch getrainde groep directeuren die zelf audits kan afnemen en beslisregels voor toewijzing arrangement kan toepassen

Overig
Het auditrapport kunt u handig gebruiken (en uploaden) bij stap 2 van onze schoolplanmanager.

Wat vinden onze klanten?

Cadenza AIT - PCB Prinsehaghe, Den Haag: Positieve insteek!

Directeur K.G. Aalbers vertelt over zijn ervaringen met de auditaanpak van Cadenza:

Onze school wilde een scherpe, kritische blik van buiten en heeft daarom gekozen voor een audit van Cadenza. Het is goed om regelmatig een analyse te krijgen van jouw organisatie om daarmee helder in kaart te hebben hoe de school er voor staat. De manier waarop Cadenza dit heeft opgepakt is heel goed. Goed voorbereid, goed georganiseerd; uitstekende communicatie en afstemming.

Wat hebben jullie verbeterd met gebruikmaking van het advies van Cadenza?
Het advies van Cadenza is zeer verhelderend geweest en heeft geleid tot een gemeenschappelijk besef in de school daar waar het gaat om zichtbaarheid van beleid en uitvoering. Het advies heeft veel extra energie opgewekt bij het team en de schoolleiding.

Wat kon u waarderen in de adviseur met wie u zaken deed?
De Cadenza trainer kan op een geweldige manier zorgen dat zijn boodschap goed overkomt op het team en de schoolleiding. Hij weet feilloos aan te geven waar het goed gaat en waar het binnen de organisatie beter zou moeten en kunnen. In zijn presentatie van de bevindingen laat hij zien met kennis van zaken te opereren en laat hij zien, dat het in alle opzichten opbouwende kritiek is. Kritiek waar je als school echt mee aan de slag kan en waar je als school positieve energie uit haalt.

Heeft het resultaat gehad of verwacht u goede resultaten? Waren er eye-openers?
Kern van de uitkomst van de audit was : maak zichtbaar wat je beschreven hebt en zorg dat dit geborgd is. Wij hebben zicht gekregen op onze blinde vlekken; we weten waar we aan de slag moeten en met die positieve insteek gaan we er voor !!

Is dit een aanrader? Voor wie vooral?
Naar mijn overtuiging zouden alle scholen in Nederland er een gewoonte van kunnen maken om eens per vier jaar een eigen audit af te nemen. Dat in combinatie met een bezoek van de Inspectie eens in de vier jaar maakt dat je als school scherp blijft en de zaken consequent goed op orde hebt. Als school hebt je daardoor iedere twee jaar een mooie analyse van de stand van zaken.

Cadenza AIT - SO-school en VSO/ZML-school TwOG, Hengelo: Een eigen auditteam

Dave van Zutphen, schooldirecteur SO-school ’t Iemenschoer en VSO/ZML-school ’t Korhoen:

“Ik zou ieder bestuur dat van plan is om met een auditteam aan het werk te gaan, adviseren het team te laten trainen door de Cadenza adviseur van Cadenza Onderwijsconsult.” Dit zegt Dave van Zutphen, schooldirecteur van twee scholen en lid van het auditteam van de stichting ZML Twente Oost Gelderland (TwOG). Hij volgde zelf de training met veel plezier.

Het auditteam is samengesteld uit diverse functionarissen van verschillende scholen binnen de stichting. Het doel van dit auditteam is de bij de stichting aangesloten scholen te voorzien van waardevolle feedback. Het auditteam is vooraf getraind door de Cadenza trainer.

Eigen criteria kritisch bekijken
“De aanpak was gedegen”, vertelt Dave. “Eerst leerden we beter kijken naar de kwaliteitscriteria van onze eigen stichting. Wat betekenen ze nu werkelijk? Daar leer je al van. We hebben na de training de criteria op bepaalde punten zelfs nog flink aangescherpt.”

Leren observeren
Tijdens de cursus leerde het team vervolgens ook om echt kritisch te observeren aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Dave: “We gebruikten de kijkwijzer van de inspectie en oefenden aan de hand van een videovoorbeeld.” Ook het opstellen van het auditverslag is gezamenlijk geoefend.

Na de praktijkschok
Na het uitvoeren van de eerste audit, bleek het auditteam nog wel behoefte te hebben aan het aanscherpen van enkele vaardigheden. Ook dit kon de trainer uitvoeren. “Hij stelde kritische vragen die je wel dwongen om zelf dieper in de materie te duiken. Zo hebben we in korte tijd een goede basis gelegd om als auditteam aan de slag te kunnen.”

Cadenza AIT - Stichting Openbaar Onderwijs PrimAH, Gieten: Heldere analyse - PrimAH, Gieten

Saakje Berkenbosch, algemeen directeur:

“De Cadenza trainer analyseert scherp en durft te confronteren als het nodig is. Soms hebben teamleden daar eerst even moeite mee. Maar we hebben nu al bij herhaling ervaren dat hij altijd de verbeterpunten weet te benoemen waar je echt wat aan hebt. Hij deed bij ons onder meer op verschillende scholen een risico-analyse of een audit.”

Saakje Berkenbosch is algemeen directeur van Stichting PrimAH, de Stichting voor openbaar primair onderwijs in Aa en Hunze.  De stichting heeft 15 scholen en 1900 leerlingen. Als bovenschools directeur heeft Saakje werk gemaakt van kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorgsysteem
“We zijn in 2005, kort na mijn aantreden, begonnen met de opzet van een integraal kwaliteitszorgsysteem. Dit is begeleid door Cadenza Onderwijsconsult. Al onze schoolplannen voor (2007 tot 2011) en (2011 tot 2015) zijn geschreven op basis van het INK-model. Dat is bijzonder prettig, omdat we nu alle schoolopbrengsten volgens een vaste systematiek kunnen monitoren. Wij gebruiken hiervoor PrimAH Alert, de schoolplanmanager van Cadenza Onderwijsconsult. Hierin staan alle tien aspecten van het INK-model, en die worden door al onze scholen ingevuld.”

Risico-analyse
Mede aan de hand van deze monitoring, kan Saakje zien of op een school de eindopbrengsten achterblijven. En dan onderneemt ze actie. “Eerst was ons beleid: elke school die 2 jaar achtereen onvoldoende resultaten laat zien, krijgt een extern deskundige  op bezoek die een risico-analyse uitvoert. Nu doen we dat al meteen na 1 jaar. Of op eigen verzoek van de school, bijvoorbeeld als er inspectiebezoek gepland staat.”

Auditeren
Saakje heeft Cadenza-adviseur en oud-inspecteur op 5 scholen aan het werk gezet om een risico-analyse of een audit uit te voeren. De procedure is steeds dezelfde: de audit wordt uitgevoerd en er volgt een nabespreking met het schoolteam. De algemeen directeur en/of de beleidsmedewerker onderwijs zijn bij dit gesprek aanwezig. De school stelt een verbeterplan op. In alle situaties heeft Saakje gezien dat de trainer scherp blijft. “Hij is altijd helder en kritisch.”

Kwaliteit met inhoud
Overigens kan de trainer meer dan alleen mensen streng toespreken. Als onderwijsman is bij ook altijd te porren voor inhoudelijke klussen. Saakje: “Toen onze beleidsmedewerker een tijd afwezig was, heeft de trainer ons goed geholpen met het screenen van alle 15 schoolgidsen op kwaliteit. Ook heeft hij lesobservaties gedaan en gesprekken met directeuren gevoerd over kwaliteitszorg. Kwaliteit is altijd de rode draad bij hem.”

Cadenza AIT - Openbaar Onderwijs Groep O2G2, Groningen: Leer zelf auditen

Saskia Havinga, voorzitter themagroep Kwaliteit

O2G2 heeft haar integrale kwaliteitszorg op poten, compleet met een eigen intern auditsysteem. De Cadenza-adviseur en oud-inspecteur heeft geholpen bij de opzet van een intern auditteam. Saskia Havinga is tevreden over het aandeel van de Cadenza adviseur. “Uitstekende ondersteuning, plezierige stijl.”

Saskia Havinga is voorzitter van de themagroep Kwaliteit O2G2. Zij heeft met haar themagroep en collega’s twee jaar lang hard gewerkt aan de opzet van een kwaliteitssysteem dat integraal en volledig dekkend is voor alle scholen.

Kwaliteit met een eigen gezicht
Het ontwikkelde systeem is niet alleen inspectieproof, het heeft ook een duidelijk een herkenbare O2G2-kwaliteit. En daarbij is er ruimte gebleven voor de afzonderlijke scholen om zich expliciet te profileren op hun eigen visie en naar de eigen doelgroep.

Eigen intern auditteam
In een kwaliteitszorgsystematiek hoort ook altijd het onderdeel ‘check’ thuis. Immers: je moet controleren of wat gezegd en gewenst wordt ook werkelijk geleverd wordt. Hierbij heeft O2G2 gekozen voor het opleiden van een eigen intern auditteam, dat op professionele wijze de school kan doorlichten, nadat het team eerst zelf de zelfevaluatie heeft afgerond.

Training on-the-job
Om de auditsystematiek op te zetten, heeft O2G2 samengewerkt met de trainer van Cadenza Onderwijsconsult. Alle directeuren hebben een algemene voorlichting gekregen over het houden van audits en het doel daarvan. Vervolgens zijn ze getraind in het auditen: eerst meekijken, dan zelf meedraaien en ten slotte zelf doen en feedback ontvangen op je manier van auditen. Zo is er nu een groep van 10 directeuren klaargestoomd om volledig zelfstandig te kunnen auditen.

Grote voordelen
Saskia is zeer tevreden. “Doordat we nu zelf op elk moment dat we willen interne audits kunnen uitvoeren, is onze kwaliteitscirkel rond. Elke school kan, voorafgaand aan een inspectiebezoek, tijdig actie ondernemen op basis van de uitkomsten van de interne audit. Cadenza Onderwijsconsult heeft ons bijzonder goed ondersteund om deze kwaliteitsslag in onze organisatie te maken. De stijl van de Cadenza trainer maakte dat ook de training daarbij heel plezierig was. Onze dank daarvoor!”

Cadenza AIT - Het Stroomdal, Zuidlaren: We wisten al wat de inspecteur zou zeggen

Petra van de Pauvort, directeur

Het Stroomdag is een school van CONOD. Ter voorbereiding op de introductie van de Vaardigheidsmeter was binnen CONOD besloten om eerst een nulmeting te doen. Een audit op alle CONOD scholen! Dat betekende dat Cadenza-consultant en oud-inspecteur De Cadenza trainer ook Het Stroomdal kwam binnenwandelen om kritisch te kijken. Hoe liep dat af? Petra van de Pauvort vertelt.

“Zo’n audit is voor leerkrachten best spannend. Er zit iemand achter in de klas die iets gaat zeggen over hoe je je werk doet. Bij ons op school zijn we wel gewend aan regelmatig groepsbezoek door collega’s, de directeur en de intern begeleider. Dus dat scheelt.”

Kritisch voordeel
De Cadenza trainer blijkt een man te zijn die opbouwend kritisch kijkt en concrete verbeterpunten benoemt. Petra: “Als de trainer zegt dat je het goed doet, dan is het ook écht goed. Een compliment van hem geeft dus ook echt voldoening!”

Stof tot nadenken
Na de klassenbezoeken volgt een gesprek tussen de trainer, de directeur en de intern begeleider. Ze lopen het inspectiekader langs en bespreken verbeterpunten. Het gesprek heeft diepgang. Petra: “We waren het echt niet over alles eens! Maar we hebben inspirerende ideeën opgedaan waar we nog over nadenken. En waar we als team zeker nog over gaan praten.”

Stralend resultaat
Dan de kers op de taart. Petra: “We hebben nu een eindrapport met prachtige resultaten waar het team van Het Stroomdal trots op kan zijn. Ook staan er nog weer verbeterpunten in. Want onderwijs kan altijd nóg beter!”

Cadenza AIT - VCO Quercus, Hoofddorp: 4-jaarlijkse auditcyclus voor alle scholen

Bestuur VCO Quercus*

Stel dat de inspectie op geen van je scholen veel aan te merken heeft en dat je toch wilt werken aan meer kwaliteit. Dan is het zaak om zelf de vinger aan de pols te houden op kwaliteitsgebied. Zo dacht het bestuur van VCO Quercus en werd de trainer van Cadenza Onderwijsconsult gevraagd een extern auditsysteem op te zetten. Quercus licht al haar scholen eens per 4 jaar door. Intensief, maar tot tevredenheid. 

“Wij wilden inzicht krijgen in de vraag: waar staan al onze scholen op dit moment in hun ontwikkeling? In overleg met Cadenza Onderwijsconsult hebben we daarom in 2009 besloten te gaan werken met een vierjarige auditcyclus. Dat wil zeggen: in vier jaar tijd krijgen alle scholen bezoek van de externe auditeur, en in ons geval is dat dus de Cadenza trainer.”

De stappen
“Het auditproces voor een school beslaat 1-3 dagen en bestaat uit enkele stappen, te weten:

  • Auditeur bestudeert de relevante schooldocumenten.
  • Auditeur bezoekt een aantal klassen (dit is een heel belangrijk onderdeel).
  • Auditeur voert nagesprekken met de directie, leerkrachten en de intern begeleider.
  • Auditeur schrijft een rapport waarin staat waar de school de verbeteractiviteiten op moet richten.”

De ervaringen
“De scholen betitelen de audit als een intensief traject dat vaak de vinger op de gevoelige plek legt, meestal het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg. De ervaring leert echter ook dat scholen en bestuur met de zorgvuldig weergegeven uitkomsten in het rapport de komende jaren vooruit kunnen. De school kan daarbij zelf keuzes maken en prioriteiten stellen.”

Over de Cadenza trainer
“De Cadenza trainer is als voormalig onderwijsinspecteur uitstekend bekend met de vorm en inhoud van het toezichtarrangement. Hij werkt bij de audits met een opzet die gebaseerd is op het kwaliteitsonderzoek van de inspectie. Onze ervaring is dat hij de schooldocumenten van tevoren zeer zorgvuldig bestudeert. Hij heeft snel een beeld van de school en komt met aanbevelingen die van waarde zijn voor toezichthouders, maar vooral voor de leerresultaten van de leerlingen.”

De nieuwe cyclus
“In 2013-2014 start de nieuwe cyclus en worden alle scholen opnieuw door De Cadenza trainer bezocht. In deze audit is er vooral aandacht voor de conclusies uit de vorige audit. Wat heeft de school met de aanbevelingen gedaan? Welke verbeteractiviteiten heeft de school uitgevoerd?”

* Per 1-8-2014 is Quercus gefuseerd. Nieuwe naam: Meer Primair

Cadenza AIT - obs De Horst, De Wijk: Externe audit geeft eerlijk beeld

Valentine de Ruyterdirecteur:

“Op De Horst bouwen we aan stevig onderwijs. Ik wilde graag nu eens exact weten waar we staan met ons onderwijs, gemeten naar de maatstaven van de inspectie. Ik vroeg de trainer van Cadenza Onderwijsconsult om een nulmeting te doen.

De trainer is objectief, biedt snel inzicht in je schoolsituatie en geeft tips waarmee je ogenschijnlijk in een handomdraai de kwaliteit van het onderwijs op je school verder kunt vergroten. Wij weten nu precies waar we ons de komende tijd op moeten richten. Zijn aanbevelingen zijn direct toepasbaar.

Ik kan me voorstellen dat meer scholen profijt kunnen hebben van een objectieve kijk op hun organisatie. Ik kan Cadenza aanraden als iemand met kennis van zaken die snel een eerlijk beeld van je organisatie kan schetsen, met behoud van relatie.”


Meer informatie?
Wilt u meer weten over (de kosten van) een schoolaudit, scholingsmogelijkheden voor uw directeuren en/of het organiseren van intern toezicht? Neem dan vrijblijvend contact op met uw Cadenza trainer.

Ervaringen

Gert Dorleijn, directeur basisschool De Lonneboot, Nieuw- en Sint Joosland

“De Vaardigheidsmeter van Cadenza is een uitstekend observatie-instrument om de didactische vaardigheden van leerkrachten in beeld te krijgen. Het geeft mij als directeur een goed middel in handen om op een objectieve manier de kwaliteit van lessen waar te nemen.” Opens internal link in current windowLees meer...

Download hier de flyer over onze aanpak intern toezicht